Yücel KAYAOĞLU
ANKARA

İstanbul Boğaz kıyısı başta olmak üzere turistik yerler ve Anadolu’da şehirlerin belli bölgelerinde toplanan bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi içki yerlere yönelik yeni kurallar getiriliyor. Bu tip işletmelerin ruhsatlandırmasında, yerel yönetimlerin kolluk kuvvetlerinin olumlu görüşünü alması zorunlu olacak. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yönelik belediyeler gerekli yaptırımları uygulamazsa, vali ve kaymakamlar res’en ceza uygulayabilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak ile özellikle gece geç saatlere kadar açık tutulan ve bulunduğu yörenin huzurunu bozan içkili işletmelere etkin denetim ve caydırıcı ceza uygulamaları getiriliyor. Taslağın gerekçesinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili ağırlıklı yetkinin yerel yönetimlere bırakılmış olmasına rağmen uygulamada çeşitli problemlerle karşılaşıldığı hatırlatıldı. Gerekçede, “Denetim ve yaptırım noktasındaki eksiklikler, kolluk birimlerince yapılan tespitlerin yaptırıma dönüştürülememesi, mevzuata aykırı ruhsatlandırma işlemleri, yörenin huzurunu bozacak şekilde geç saatlere kadar çalışmaya müsaade edilmesi ve içkili yer bölgelerinin tüm yerleşim alanını kapsayacak şekilde belirlenmesi öne çıkan sorun alanlardır” denildi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ KOMİSYON BELİRLEYECEK
Hazırlanan yeni taslak ile yerel yönetimlerin yetki alanına giren içkili yerlerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması gibi alanlarda düzenleme yapılıyor. Buna göre, içkili yer ruhsatının verilmesinde kolluk kuvvetlerinin olumlu görüşünün alınması şartı getiriliyor. Bu tip yerlerin çalışma saatleri konusunda ise bundan sonra sadece belediyeler yetkili olmayacak. İçkili yerlerin faaliyet göstereceği alanlar ile çalışma saatlerine, vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında, ilgili belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan ‘İçkili yer bölgesi tespit komisyonu’ karar verecek.

CAYDIRICI CEZALAR YOLDA
Hazırlanan taslak ile ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili yerlerle ilgili olarak, kolluk kuvvetlerine res’en kapatma yetkisi veriliyor. Ayrıca faaliyetten men edildiği halde mührü bozarak açılan işyerleri ile çalışma saatlerine uymayan, 18 yaşından küçükleri çalıştıran işletme sahiplerine 25 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

ÜÇ KEZ MEN EDİLENE KİLİT
Geçici süreyle faaliyetten men edilmesine rağmen, mevzuat hükümlerine aykırı olarak açılan işletmeler süresiz olarak kapatılacak. Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları da iptal edilecek.