Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

Düzenleyen: /
- Güncelleme:
Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali
Fetih Suresi, Fetih Suresi Okunuşu, Fetih Suresi Anlamı, Ramazan, Haber

YAŞAM Haberleri

Kur’an-ı Kerim’in 48. suresi olan Fetih suresi okunuşu ve anlamı, Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Ramazan’da Fetih suresini baştan sona okutan kişiyi Allah’ın 1 yıl boyunca himayesine alındığı söylenir. Ramazan ayının ilk üç günü art arda Fetih suresini okumanın, Allah’ın o kişiye gelecek yıl aynı güne kadar bol rızık vereceği anlamına geldiğine inanılır. Mekke’nin fethedilmesi olayına atfedilen bu surede, bu zaferin Allah'ın yardımı ile gerçekleştiğini ve inananlarına güç verdiğini vurgulamaktadır. 29 ayetten oluşan Fetih suresinde Müslümanların karşılaştığı zorluklar, düşmanlarının tuzakları ve Allah'ın yardımı konuları işlenmektedir. Fetih Suresi, Müslümanlar tarafından sık sık okunan ve özellikle zaferlerde, sevinçli olaylarda ve kutlama zamanlarında okunan bir suredir. İşte, Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali…

Ramazan ayında Fetih suresini okuyan kişinin Allah’ın himayesi altına alınacağı söylenmektedir. Ramazan ayı, İslam inancında önemli bir aydır ve Müslümanlar için ibadet ve dua etmek için özel bir zaman dilimidir. Fetih Suresi, İslam inancına göre önemli bir suredir ve okunması önerilir. Bu nedenle, Ramazan ayında Fetih Suresi okumak, Müslümanlar için çok faydalıdır. Ramazan ayı, İslam inancında önemli bir aydır ve Müslümanlar için ibadet ve dua etmek için özel bir zaman dilimidir. Fetih Suresi, İslam inancına göre önemli bir suredir ve okunması önerilir. Bu nedenle, Ramazan ayında Fetih Suresi okumak, Müslümanlar için çok faydalıdır. Fetih Suresi, İslam tarihinin önemli bir olayı olan Mekke'nin fethedilmesi anısına verilmiştir. Surede, Müslümanların zaferi, düşmanların yenilgisi ve Allah'ın yardımı konuları işlenmektedir. Bu nedenle, Fetih Suresi okunarak yapılan dualar, Müslümanların hayatında karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlı olmalarına ve Allah'tan yardım istemelerine yardımcı olabilir. İşte, Fetih suresi okunuşu ve anlamı ve Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali…

 

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

FETİH SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE-ARAPÇA)

Fetih suresinin Türkçe okunuşu:

 1. İnna fetahna Ieke fetham mübına
 2. Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
 3. Ve yensurakeIIahü nasran azıza
 4. HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma
 5. Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma
 6. Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra
 7. Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma
 8. İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
 9. Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa
 10. İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
 11. Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra
 12. BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura
 13. Ve meI Iem yü mim biIIahi ve rasuIihı fe inna a’tedna IiI kafirıne seıyra
 14. Ve IiIIahi müIküs semavati veI ard yağfiru Ii mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kaneIIahü ğafurar rahıyma
 15. Se yekuIüI mühaIIefune izen taIaktüm iIa meğanime Ii te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddiIu keIameIIah kuI Ien tettebiuna kezaIiküm kaIeIIahü min kabI fe se yekuIune beI tahsüdunena beI kanu Ia yefkahune iIIa kaIıIa
 16. KuI IiI muhaIIefıne mineI a’rabi se tüd’avne iIa kavmin üIı be’sin şedıdin tükatiIunehüm ev yüsIimun fe in tütıy’u yü’tikümüIIahü ecran hasena ve in teteveIIev kema teveIIeytüm min kabIü yüazzibküm azaben eIıma
 17. Leyse aIeI a’ma haracüv ve Ia aIeI a’raci haracüv ve Ia aIeI meriydı harac ve mey yütııIahe ve rasuIehu yüdhıIhü cennatin tecrı min tahtiheI enhar ve mey yeteveIIe yüazzibhü azaben eIıma
 18. Le kad radıyaIIahü aniI mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe aIime ma fı kuIubihim fe enzeIes sekınete aIeyhim ve esabehüm fethan karıba
 19. Ve meğanime kesiraten ye'huzuneha ve kânaIIahü aziyzen hakiyma
 20. Ve adekümüIIahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe acceIe Ieküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve Ii tekune ayeteI IiI mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
 21. Ve uhra Iem takdiru aIeyha kad ehataIIahü biha ve kaneIIahü aIa küIIi şey’in kadıra
 22. Ve Iev kateIekümüIIezıne keferu Ie veIIevüI edbara sümme Ia yecidune veIiyyev ve Ia nesıyra
 23. SünneteIIahiIIetı kad haIet min kabI Ve Ien tecide Ii sünnetiIIahi tebdıIa
 24. Ve hüveIIezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aIeyhim ve kaneIIahü bi ma ta’meIune basıyra
 25. HümüIIezıne keferu ve sadduküm aniI mescidiI harami veI hedye ma’kufen ey yebIüğa mehıIIeh ve Iev Ia ricaIüm mü’minune ve nisaüm mü’minatüI Iem ta’Iemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ıIm Ii yüdhıIeIIahü fı rahmetihı mey yeşa’ Iev tezeyyeIu Ie azzebneIIezıne keferu minhüm azaben eIıma
 26. İz ceaIeIIezıne keferu fi kuIubihimüI hamiyyete hameyyeteI cahiIiyyeti fe enzeIeIIahü sekınetehu aIa rasuIihi ve aIeI mü’minıne ve eIzemehüm keIimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehIeha ve kaneIIahü bi küIIi şey’in aIıma
 27. Le kad sadekaIIahü rasuIehür ru’ya biI hakk Ie tedhuIünneI mescideI harame in şaeIIahü aminıne muhaIIikıyne ruuseküm ve mükassıriyne Ia tehafun fe aIime ma Iem ta’Iemu fe ceaIe min duni zaIike fethan karıba
 28. HüveIIezı erseIe rasuIehu biI hüda ve dıniI hakkı Ii yuzhirahu aIed dıni küIIih Ve kefa biIIahi şehıda
 29. Muhammedür rasuIüIIah veIIezıne meahu eşiddaü aIeI küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadIem mineIIahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zaIike meseIühüm fit tevrati ve meseIühüm fiI incıI ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağIeza festeva aIa sukıhı yu’cibüz zürraa Ii yeğıyza bihimüI küffar veadeIIahüIIezıne amenu ve amiIus saIihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Fetih suresinin Arapça okunuşu:

 

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

Fetih suresi okunuşu ve anlamı! Fetih suresi Türkçe, Arapça yazılışı, Tefsiri, Diyanet Meali

 

FETİH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3 - Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

4 - İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5 - Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6 - Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7- Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8 - Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9 - Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

10 - Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11 - Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12- Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13 - Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14 - Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir...

15 - Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16 - A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17 - Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18 - Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19 - Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20 - Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21 - Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

22 - Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23 - Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24 - O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25 - Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26 - O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.

27 - Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28 - Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29 - Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

FETİH SURESİ FAZİLETİ

Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 48. suresidir ve Mekke'nin fethini anlatmaktadır. Müslümanlar için önemli bir zafer olan Mekke'nin fethi, İslam'ın yayılmasına ve güçlenmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu nedenle, Fetih Suresi Müslümanlar için büyük bir önem taşır ve birçok fazileti vardır. Bazıları şunlardır:

 1. İmanı güçlendirme: Fetih Suresi, Müslümanları Allah'ın yardımı ve desteğiyle imanlarını güçlendirmeye teşvik eder.

 2. Sevgi ve birlik: Surenin anlatımı, Müslümanlar arasındaki sevgi, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapar.

 3. Affetmek ve merhametli olmak: Surenin sonunda, Allah'ın affediciliği ve merhameti vurgulanır, bu da Müslümanları affetmek ve merhametli olmak konusunda teşvik eder.

 4. Dua etme: Fetih Suresi, Müslümanları dua etmeye teşvik eder ve Allah'a yönelmelerini sağlar.

 5. Zafer: Surenin başlığı olan "Fetih" (Zafer), Müslümanların elde ettiği büyük bir zaferi sembolize eder ve bu da Müslümanları cesaretlendirir.

Bu nedenlerden dolayı, Fetih Suresi Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve okunması tavsiye edilir.

Düzenleyen:  - YAŞAM
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...