ÖMER TEMÜR

KVKK ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda şirketlere yüklenen sorumlulukların dışında bireylere de önemli hakların kazandırıldığını aktaran Siberasist Hukuk Danışmanı Avukat Beliz Özkırım, kişisel verisi işlenen tüm vatandaşların kanunların izin verdiği ölçüde kişisel verilerini sildirebileceğini söyledi. Kişilerin söz konusu haklarını kullanabilmeleri için veri sorumlusuna yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıklayan Özkırım, veri sorumlusunun da gerçek kişiler tarafından yapılan başvuruları değerlendirmek ve veri sahibine ilgili başvuru hakkında bilgi vermekle sorumlu olduğunu dile getirdi.
Kanunun ilgili kişilere sağladığı diğer haklar ise şöyle;
¥ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
¥ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
¥ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
¥ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
¥ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
¥ Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
¥ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
¥ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklinde sıralanıyor.